služby

TYP SLUŽEB

Naše zařízení poskytuje svým klientům pobytové sociální v rozsahu uvedeném v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle §49., §44. a vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Zdravotní ošetřovatelská péče je poskytována v rozsahu vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně odbornosti 913 – sestra v sociálních službách.


DOMOV PRO SENIORY

Domov pro seniory poskytuje služby osobám od 65 let, které jsou odkázány na trvalou pomoc další osoby. Pečujeme zároveň o klienty, o které se již dále nemůže postarat vlastní rodina, nejbližší,kde již ani terénní pečovatelská službanedokáže plně pokrýt potřeby klienta.

Pobytová služba Domova pro seniory je zajišťována nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce. Služba je poskytována na základě písemné Smlouvy o poskytování služeb sociální péče. V rámci této služby je klientům poskytováno ubytování, stravování, individuální a komplexní sociální i zdravotní ošetřovatelská péče.

ODHLEHČOVACÍ SLUŽBY

Odlehčovací služby jsou poskytovány osobám od 18 let a více věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Hlavním cílem a posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny a vytvořit mu tak čas pro vlastní potřebný odpočinek, regeneraci a načerpání sil nebo z důvodu vyřízení si osobních záležitostí apod..Touto službou se snažíme našim klientům pomoci obnovit, navázat a rozšířit si sociální kontakty s vrstevníky, nalézt chuť k novým věcem a činnostem. Nabízíme podnětné a aktivní prostředí a snažíme se předcházet sociální izolaci 

Viditelné a pozitivní výsledky jsou zejména u opakovaných pobytů našich klientů.

Odlehčovací služba je typická svým krátkodobým charakterem. Může být od několika jednotek dní až po dobu 6 měsíců. s možností prodloužení dle stavu uživatele a kapacitních možností odlehčovací služby.